دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 خراسان بزرگ مفهومی انتزاعی یا واقعیت عینی FA جواد اطاعت مسعود رضایی 2017 01 18 خراسان بزرگ در طول تاريخ همواره در برگيرنده ي قلمرو وسيعي از خاك ايران زمين محسوب مي گرديد. اين منطقه در دوره هاي مختلف، داراي هستي و موجوديت تاريخي و سياسي ويژه اي بوده و بنا بر پنداري كه در اسناد علمي جهاني گسترش بسيار دارد، به لحاظ تاريخي كانون آغازين دولت هاي باستاني ايران قلمداد گرديده است. خراسان را از آن رو به اين نام خوانده اند كه در زبان پارسي قديم به معناي خاور زمين و مكاني كه خورشيد از آن جا طلوع مي كند، آمده است. گستره ي جغرافيايي واقعي خراسان نيز در گذشته هاي دور داراي مرز ثابتي نبوده و تحت تأثير عوامل مختلف دستخوش تغيير و دگرگوني شده،‌اما به طول معمول،‌اين منطقه به غير از ايران، خاك بخشي از كشورهاي امروزي افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان را در بر مي گرفته است.نظر به اهميت و جايگاه تعيين كننده ي اين قلمرو در تحولات ايران و منطقه، همواره در مورد وجه تسميه، حوزه ي جغرافيايي و تاريخ اين پهنه در محافل علمي، نقد و تحليل هاي متعددي صورت پذيرفته است. از اين رو، اين پژوهش نيز اساس تمركز خود را به سه مؤلفه ي ياد شده بنا نهاده و با نگاهي توصيفي- تحليلي به واكاوي اين موضوع پرداخته است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/134/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 انرژی و توسعه در تقویت و باز تولید ملی FA محمدتقی رضویان 2017 01 18 سوال 1-آيا غلبه بر بحران اقتصادي كه از سال 2008 آغاز شده و همچنان اكثر كشورهاي صنعتي را به طور فرساينده اي تحت تاثير قرار داده، بدون دسترسي به منابع انرژي ارزان امكان پذير است؟سوال2- آيا رشد اقتصادي بدون وقفه و صنعت گرايي شتابان در اقتصادهاي در حال ظهور (چين، هند،‌روسيه ....) بدون دستيابي به منابع سوختي فسيلي آسياي مركزي تداوم خواهد داشت؟پاسخ كوتاه به اين دو سوال «نه» است زيرا تداوم رشد،‌ بقاي جوامع صنعتي و گسترش جايگاه جهاني كشورها وابسته به ديناميسم اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي است كه اين امر بدون دسترسي به مواد اوليه و منابع انرژي غيرممكن مي باشد. به اين دليل است كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به ويژه از آغاز قرن بيست و يكم،‌ذخايرگستره ي نفت و گاز در منطقه ي كاسپين (نام صحيح درياي شمال ايران) تبديل به موضوعي حساس در آخرين مرحله  از «بازي بزرگ» (Great Game) شده است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/135/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 نقش فردوسی توسی در تقویت و بازتولید هویت ایرانی FA سیدهادی زرقانی سمانه آئین دوست 2017 01 18 هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك يك ملت در ميان مرزهاي تعريف شده سياسي آن است. هويت ملي از عناصر و مؤلفه هاي مختلفي تشكيل شده و داراي ابعاد مختلف تاريخي،‌فرهنگي، اجتماعي،‌جغرافيايي و سياسي است. سرزمين، تاريخ، دين و آئين،‌زبان و ادبيات،‌نمادها و اساطير، آداب و مناسك، ارزش ها و اعتقادات و دولت مهمترين عناصر و مؤلفه هاي هويت ملي مردم يك كشور محسوب مي شوند. در اين ميان، بعد فرهنگي تاريخي هويت ملي كه شامل مولفه ههاي سرزمين تاريخي،‌اساطير، نمادها، وقايع تاريخي، زبان باستاني و ميراث فرهنگي مي شود،‌از اهميت بيشتري برخوردار است. انتقال اين مؤلفه هاي عمدتاً تاريخي، زبان باستاني و ميراث فرهنگي مي شود،‌از اهميت بيشتري برخوردار است. انتقال اين مولفه هاي عمدتاً تاريخي به نسل هاي بعدي به منظور تقويت و بازتوليد هويت ملي بسيار ضروري است و آثار ادبي،‌اجتماعي،‌فرهنگي و تاريخي انديشمندان در اين زمينه يك منبع اساسي به شمار مي رود. د ر ميان آثار فاخر ايراني، شاهنامه فردوسي از منظر وجود مولفه هاي تاريخي فرهنگي هويت ايراني يك استثنا است. در اين مقاله، تلاش شده با رويكردي توصيفي تحليلي، نقش فردوسي و اثر ارزشمند او شاهنامه در تقويت و بازتوليد هويت ايراني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/136/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 از ظهور اسلام در خراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی FA عبدالرضا فرجی راد جواد خوانساری 2017 01 18 تاريخ اسلام در خراسان بزرگ و تحولات آن در طول قرن هاي متمادي تا فروپاشي اتحاد جماهير شوري، همواره يكي از مسائل حساس و مورد بحث بوده است. از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در 1991 م و تأسيس پنج جمهوري قزاقستان، قيرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان در آسياي مركزي چندين سال مي گذرد. تجزيه ي ناگهاني اتحاد جماهير و متعاقب آن استقلال ناخواسته دولت هاي آسياي مركي باعث ايجاي احساسات ملي گرايانه، و در پاره اي موارد، تمايل به بازتأسيس خلافت گرديد كه پيشتر در خراسان بزرگ رواج داشت. اين عامل باعث شده تا گروه هاي اسلام گرا در آسياي مركزي به بازيگران مهمي در تحولات سياسي اجتماعي اين منطقه تبديل شوند. سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا گرايش به اسلام و احياي انديشه هيا اسلامي در آسياي  مركزي آن قدر مهم و تأثيرگذار است كه همچون گذشته منجر به استقرار خلافت در اين منطقه گردد؟ اين مقاله در پاسخ به پرسش بالا به تحليل و موشكافي هرگونه ارتباط بالقوه ميان بنيادگرايي و احياي اسلام در آسياي مركزي مي پردازد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/137/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 نمایش آئینی اسب چوبی، نماد پایداری و وحدت مردم خراسان FA اندیشه قدیریان محمدرضا سلیمانی 2017 01 18 نمايش‌ «اسب چوبي» يكي از آيين هاي كهن مردم خراسان است كه به روايتي نمادين از مقاومت و اتحاد خراسانيان در برابر حمله ي خانمان سوز مغول مي پردازد. اين مقاله بر آن است تا با تكيه بر تحقيقات ميداني و استناد به اقوال شفاهي هنرمندان بومي خراسان، ظرايف و دقايق مندرج در اين آيين را به اختصار بازگو كند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/138/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 جایگاه آمایش سرزمین در توسعه ی روستایی و نقش آن در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ی کشور(مطالعه موردی استان خراسان شمالی) FA حمیدرضا میرزایی سجاد کمری 2017 01 18 براساس سند چشم انداز جمهوري اسلامي، در توسعه ي روستاها فعاليت ها نبايد به گونه اي باشد كه عمران روستايي جاي توسعه ي روستايي را بگيرد؛ بلكه با هويت بخشي به سيماي روستا،‌رفع محروميت ها و هدايت موزون روابط اجتماعي در قالب طرح هاي توسعه و عمران روستايي،‌بايد نقش مؤثري در توسعه ي موزون روستا ايفا كرد. به عبارت ديگر،‌اصلاح ديدگاه برنامه ريزي در توسعه و عمران روستا در دستور كار قرار گرفته و ديدگاه صرف عمران روستاها جاي خود را (با نگاه انسان محور) به ديدگاه توسعه ي موزون و عمران روستاها داده است. اين مقاله جايگاه آمايش سرزمين در توسعه روستايي و نقش آن در تحقيق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ي كشور را به صورت موردي در استان خراسان مورد بررسي قرار مي دهد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/139/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 1 3 2015 07 06 نقش گردشگری مذهبی در تحول اقتصادی شهر مقدس مشهد FA محمدحسن نامی 2017 01 18 صنعت گردشگري امروزه يكي از اقتصادي ترين فعاليت ها در چرخه ي ملي كشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوري و رونق مناطق مختلف تلقي مي شود كه علاوه بر آن، داراي مزاياي ارتباطي، سياسي، فرهنگي و تأثيرات بين المللي خاص خود نيز است. به همين دليل، اغلب كشورهاي جهان از اين فعاليت به منزله ي ابزاري راهبردي در توسعه اقتصادي استفاده مي كنند. در گردشگري مذهبي (به عنوان يكي از اشكال مختلف گردشگري)، ‌گردشگران از امكان مقدس مانند زيارتگاه ها،‌مقابر و امامزاده ها بازديد مي كنند. شهر مشهد تنها كلان شهر شرق كشور و دومين كلان شهر مذهبي جهان پس از شهر مكه محسوب مي شود. گردشگري مذهبي،‌به ويژه در سه دهه ي اخير گسترش قابل توجهي در مشهد داشته است. ورود ميليوني زائران و مسافران به مشهد، آثار بسيار شگرفي و رونق اقتصاد اين شهر، ايجاد فرصت هاي شغلي،‌ايجاد منابع درآمدي، تبالد فرهنگي اجتماعي و... داشته است. تعداد زائران و گردشگران وارد شده متغير و بين 15 تا 20 ميليون نفر و حتي تا 30 ميليون نفر نيز ذكر شده است. اين حجم از گردشگر بر بخش خدمات به شدت تأثير گذاشته و بيشترين درصد شاغلان را به خود اختصاص داده است. براين اساس،‌گردشگري مذهبي توانسته است به عنوان مهمترين عامل در تحول ساختار اقتصادي شهر مقدس مشهد ايفاي نقش نمايد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/140/pdf_1