دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 7 2015 07 07 تحلیلی بر ژئوپولیتیک اسلام؛ (مطالعه موردی: مذهب شیعه) FA سیدعطا تقوی اصل عزت اله عزتی 2017 01 18 اسلام به عنوان يكي از اديان الهي، بعد از مسيحيت، بيشترين پيروانرا در جهان به خود اختصاص داده و از بيشترين رشد جمعيت در جهان برخوردار است. ظرفيت موجود در اين دين، به قلمروهاي جغرافياي معتقد به آن، قدرت ژئوپوليتيكي كم نظيري هديه كرده است كه تاكنون، دولت هاي اسلامي و مردم پيرو آن نتوانستند از پتانسيل هاي آن بهره برداري حداكثري كنند. با توجه به اينكه دين اسلام ايده اي انترناسيوناليستي است كه در آن هيچ يك از مؤلفه هاي محدود كننده ناسيوناليست اولويت ندارند؛ مي توان براي تمام مردم دنيا پيام داشته باشدو به بسياري از معضلات وگرفتاري هاي روحي و رواني انسان پست مدرن پاسخ دهد. از طرف ديگر، مشتركات موجود در آن، پيروانش را به سوي ملتي واحده و تأثيرگذاري كارسازتر در تحولات منطقه اي و جهاني ياري رساند. شيعه به عنوان يكي از شاخه هاي مذهبي آن، ‌به دليل تمركز جغرافيايي و منابع انرژي اش، از ويژگي هاي كارآمدترين براي تأثيرگذاري  بر تحولات ژئو اكونوميك و ژئواسترتژيك در منطقه و جهان برخوردار است كه اين مقاله  به آن مي پردازد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/107/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 7 2015 07 07 ترسیم جایگاه علمی آستان قدس رضوی با استناد به مقالات منتشر شده در نشریات علمی طی سال های 1388 تا 1390 FA سیدجلال حسینی علی مهدوی شکیب امین بابادی 2017 01 18 آستان قدس رضوي به عنوان بزرگترين نهاد فرهنگي در استان خراسان بزرگ، در دو دهه اخير با تاسيس نهادهاي آموزشي و پژوهشي، در تربيت پژوهشگران متخصص و ارائه توليدات علمي پيشگام بوده است. اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه علمي آستان قدس رضوي طي سالهاي 1388 تا 1390 با استناد به مقالات منتشر شده در مجلات علمي ملي و بين المللي انجام شده است. هدف اين پژوهش، كاربردي و از نوع تحقيقات پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل 230 نفر از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران شاغل در مؤسسات آموزشي پژوهشي آستان قدس رضوي مي باشد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه:1.طي سالهاي 1388 تا 1390، تعداد 527 مقاله  در مجلات معتبر علمي و همايش هاي ملي و بين المللي منتشر و ارائه شده است كه در بين مؤسسات مورد بررسي سازمان، كتابخانه ها با انتشار حدود 50 درصد مقالات (55/41، برابر با 219 مقاله) بيشترين سهم و دانشگاه امام رضا(ع) با انتشار 82/14 درصد مقالات  در سه سال بررسي شده، كمترين سهم را در توليد علم آستان قدس رضوي داشته اند.2.نرخ رشد توليد علم در آستان قدس رضوي با استناد به مقالات علمي توليد شده در سه سال اخير، به طور متوسط 68/18 درصد مي باشد؛ ضمن آنكه،‌نرخ رشد توليد علم  با استناد به مقالات منتشر شده از حيث درجه اعتبار نشريه حاكي از آن است كه در طي سه سال مورد بررسي، مقالات همايشي 94/89 درصد، مقالات علمي ترويجي17/6 درصد، مقالات تخصصي 09/30 درصد و مقالات علمي پژوهشي نيز 77/17 درصد رشد داشته اند.3. روند رشد مقالات مؤسسات بررسي شده در اين پژوهش در سال 1388، روند كاهشي را نشان مي دهد؛ چنان كه نرخ رشد براي مؤسساتي چون بنياد پژوهش ها،‌دانشگاه علوم اسلامي رضوي و سازمان كتباخانه ها منفي بوده است. در طي سه سال گذشته، متوسط رشد سالانه توليدات علمي براي بنياد پژوهش ها66/12، دانشگاه علوم اسلامي رضوي 71/5-،‌دانشگاه امام رضا(ع) صفر و سازمان كتابخانه ها 50 درصد است.4. در بين مؤسسات بررسي شده در اين پژوهش، به ترتيب دانشگاه امام رضا(ع)، دانشگاه علوم اسلامي رضوي و سازمان كتابخانه ها در توليد مقالات علمي پژوهشي و ISI بيشترين سهم را داشته اند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/108/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 7 2015 07 07 بارگاه رضوی از نگاه جهانگردان (از قرن 16 تا 1914) FA بهروز طاهرنیا 2017 01 18 آستان قدس رضوي به عنوان بزرگترين نهاد فرهنگي در استان خراسان بزرگ، در دو دهه اخير با تأسيس نهادهاي آموزشي و پژوهشي،‌در تربيت پژوهشگران متخصص و ارائه توليدات علمي پيشگام بوده است. اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه علمي آستان قدس رضوي طي سال 1388 تا 1390 با استناد  به مقالات منتشر شده در مجلات علمي ملي و بين المللي انجام شده است. هدف اين پژوهش، كاربردي و از نوع تحقيقات پيمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل230 نفر از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران شاغل در مؤسسات آموزش پژوهشي آستان قدس رضوي مي باشد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه:1.طي سالهاي 1388 تا 1390، تعداد 527 مقاله در مجلات معتبر علمي و همايش هاي ملي و بين المللي منتشر و ارائه شده است كه در بين مؤسسات  مورد بررسي سازمان، كتابخانه ها با انتشار حدود 50 درصد مقالات (55/41،‌برابر با 219 مقاله) بيشترين سهم و دانشگاه امام رضا(ع) با انتشار 82/14 درصد مقالات در سه سال بررسي شده،‌كمترين سهم را در توليد علم آستان قدس رضوي داشته اند.2. نرخ رشد توليد علم در آستان قدس رضوي با استناد به مقالات علمي توليد شده در سه سال اخير، به طور متوسط 68/18 درصد مي باشد؛ ضمن آنكه، نرخ رشد توليد علم با استناد به مقالات منتشر شده از حيث درجه اعتبار نشريه حاكي از آن است در طي سه سال مورد بررسي، مقالات همايشي 94/89 درصد، مقالات علمي ترويجي 17/6 درصد، مقالات تخصصي 09/30 درصد و مقالات علمي پژوهشي نيز 77/17 درصد رشد داشته اند.3. روند رشد مقالات مؤسسات بررسي شده در اين پژوهش در سال 1388، روند كاهشي را نشان مي دهد؛‌چنان كه نرخ رشد براي مؤسساتي چون بنياد پژوهش ها، دانشگاه علوم اسلامي رضوي و سازمان كتابخانه ها منفي بوده است. در طي سه سال گذشته،‌متوسط رشد سالانه توليدات علمي براي بنياد پژوهش ها 66/12، دانشگاه علوم اسلامي رضوي 71/5-، دانشگاه امام رضا (ع) صفر و سازمان كتابخانه ها 50 درصد بوده است.4.در بين موسسات بررسي شده در اين پژوهش،‌به ترتيب دانشگاه امام رضا(ع)، دانشگاه علوم اسلامي رضوي و سازمان كتابخانه ها در توليد مقالات علمي پژوهشي و ISI بيشترين سهم را داشته اند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/109/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 7 2015 07 07 چرم سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطة تاریخی قلعه کوه قاین) FA علیرضا کوچکزایی حسین احمدی محسن محمّدی آچاچلویی 2017 01 18 هنر كهن ايراني  به عنوان يك از استوارترين پايه هاي هنر جاودانه اسلامي، در شكل گيري صنايع دستي و تزييني، نقش پراهميتي ايفا كرده است  و خراسان، همواره در دوره هاي مختلف تاريخي سهم به سزايي در ايجاد تاريخ و فرهنگ و هنر ايران داشته و آثار تاريخي باقيمانده گواه اين مطلب است. شناخت اين آثار، مي تواند به درك بهتر فرهنگ حاكم بر منطقه خراسان در دوره هاي گذشته كمك كند. در بين آثار تاريخي، پوست  و مشتقات آن از كهن ترين فن‌آوري هاي بشر محسوب مي شوند و كاربردهاي وسيعي در ساخت طيف گسترده اي از ملزومات زندگي،‌از جمله ساخت بالا پوش،‌كفش، كلاه، غلاف شمشير، پارشمن، جلد، مشك و... داشته اند، اما به دليل مقاومت فرسايشي كم در برابر پديده هاي طبيعي، كمتر در محوطه هاي تاريخي و باستاني يافت مي شوند. البته حجم قابل ملاحظه اي  از اين جنس آثار در موزه هاي و مجموعه هاي خصوصي ديده مي شود كه تعداد كمي از آنها از محوطه هاي باستاني و مدفون به دست آمده و قدمت قابل توجهي نسبت به ساير اشياي باستاني دارند. از اين رو، با توجه به حجم محدود آثار چرمي باقيمانده، فن ساخت اين آثار در ادوار تاريخي گذشته تا حدودي ناشناخته باقي مانده است. از جمله محوطه هاي تاريخي غني در استان خراسان جنوبي و منطقه قهستان،‌محوطه قلعهه كوه قاين مربوط به دوره سلجوقي  است. طي آوار برداري سال 1385 در اين محوطه،‌تعداد شيء چرمي كشف شد كه از لحاظ قدمت، تكنيك ساخت و... نمونه هاي منحصر به فردي به شمار مي آمدند.بررسي اين آثار،‌با توجه به كميت آنها،‌درك روشن تري نسبت به فن چرم سازي عصر سلجوقي دراين منطقه در اختيار قرار مي دهد. از اين رو نمونه هايي از اين آثار با هدف شناسايي نوع پوست به كار رفته و عامل دباغي، بررسي شدند. براي شناسايي نوع پوست، آرايش حفرات مويي و در برخي موارد مقطع عرضي چرم،‌و جهت شناسايي عامل دباغي،‌وجود كاتيون آلومينيوم،‌ تانن هاي گياهي و نيز گروه الاگي تانن ها، با استفاده از روش هاي شميي تر ارزيابي شدد. جهت بررسي احتمال دباغي روغني در برخي از نمونه ها، چربي آزاد موجود در ساختار چرم استخراج و درصد آن محاسبه گرديد. براساس نتايج حاصل، در اين منطقه در عصر سلجوقي، آثار چرمي به ويژه مشك، معمولاً از پوست بز با دباغي گياهي ساخته مي شده و در برخي موارد از چرم حاصل از پوست گاو و پوست هاي دباغي نشده نيز استفاده گرديده است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/110/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 7 2015 07 07 واکاوی ساز و کارهای مدیریت بحران با توجه به معنویات در شاهنامة فردوسی طوسی FA محسن مرادی عاطفه کلانی پور 2017 01 18 مديران همواره در اداره سازمان ها با شرايط غيرقابل پيش بني و بحراني روبه رو هستند و در اين شرايط نياز دارند كه درباره اوضاع بحراني سريع و فوري تصميم بگيرند. اما ممكن است به دليل كمبود اطلاعات از آينده يا اضطراب و نگراني هايشان نتوانند تصميمات اثر بخش و كارايي بگيرند. در اين مرحله از تصميم گيري، مديريت اسلامي از توكل به خدا براي گرفتن تصميمات خود بهره مي برد. ما در اين مقاله  ابتدا مفهوم بحران در مديريت را بررسي مي كنيم. بعد از آن به تصميم گيري در شرايط بحراني و توجه به معنويات در تصميم گيري اسلامي مي پردازيم. سپس به بررسي شرايط بحراني كه فردوسي در اثر خود «شاهنامه» با استفاده از معنويات از آن عبور كرده است، اشاره مي كنيم. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/111/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 7 2015 07 07 بررسی و تحلیل منشأ جغرافیایی و فرهنگی تنش بین ایران و پاکستان FA پرستو موفقیان عبدالرضا فرجی راد 2017 01 18 بي ثباتي و ناپايداري چشم اندازهاي سياسي در فضاهاي سياسي و فرهنگي بيشتر هماسيگان مانند عراق و افغانستان و پاكستان،‌به موازات حضور نيروهاي اشغالگر قدرت هاي فرامنطقه اي در برخي از اين كشورها مزيد بر علت شده و زمينه ساز فزايندگي تنش ميان ايران و همسايگان شده است. پژوهش حاضر كه از نوع كيفي است، با بهره گيري از روش توصيفي و كاوش تحليلي و با استفاده از مطالعات و اسناد كتابخانه اي، بر آن است تا ضمن شناسايي عوامل تنش و بحران عوامل جغرافيايي و فرهنگي را ميان اين دو همسايه روشن تر كند. شناسايي و تميز و تفكيك عوامل پايدار و ناپايدارتر تنش از يكديگر،‌زمينه تمركز بر آنان را براي تخفيف، كاهش و در نهايت، زدودنشان مهيا خواهد ساخت. اين پژوهش همچنين بر آن است تا از اين طريق،‌الگويي را براي مطالعات مرزي با تمركز بر شاخه هاي جغرافيايي و فرهنگي ارائه دهد. نتايج نشان مي دهد كه ايران و پاكستان به دليل قرار گرفتن در دو حوزه ژئوپليتيك و امنيتي جداگانه و به دليل دغدغه ها و دل مشغولي هاي متفاوت امنيتي و نيز به دليل تفاوت هاي بارز جهات متفاوت تهديد جغرافيايي و برعكس به دليل هم پوشي حياط خلوت هاي استراتژيكشان بر يكديگر، فاقد زمينه هاي ژرف و استراتژيك منابع مشاجره و تنش و بحران فيمابين هستند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/112/pdf_1