دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 13 2015 07 12 امنیت پایدار در جنوب خاوری ایران FA ایرج افشارسیستانی 2017 01 18 استان پهناور و استراتژيك سيستان و بلوچستان در جنوب ايران و شمال درياي عمان و باختر افغانستان و پاكستان قرا رگرفته و از ديرباز خساتگاه يكي از ديرين ترين و پربارترين نمودهاي فرهنگ ايراني بوده (راولينسون 1378: 34) و در دوراني بيش از ده هزار سال همواره پايدار مانده است و آثار درخشان فرهنگ ايراني،‌به گونه هاي گوناگون در سراسر آن نمايان است (افشار سيستاني،‌1381: 17).سيستان و بلوچستان سرزمين اسطوره ها و حماسه ها، كانون اجتماع هاي شهرنشيني، پل پيوند آسياي باختري با هند و چين، و گذرگاه كاروان هاي بازرگاني بوده است (خيرآبادي، 1376: 97).جنوب خاوري ايران به انگيزه چيرگي به اقيانوس هند و درياي عمان و نيز جايگاه فيزيكي ويژه ي خود داراي ارزش استراتژيك است،‌و هم چنين قرار گرفتن اين منطقه در آغاز راه هاي زميني و در جاي برخورد ابرقدرت ها، از ديرباز جايگاه سياسي و نظامي ويژه اي را به دست آورده است (افشار سيستاني، 1381: 44). ريشه ي ناا مني هاي موجود در خاور ايران، تركيبي از موضوع هاي سياسي،‌اقتصادي، فرهنگي، نظامي، اجتماعي و... بوده و براي رويارويي با آن، بايسته است به تلفيقي از راهكارها و روش هاي همانند روي آورد. در اين زمينه مي توان به وجود پيوند ميا منافع اقتصادي مردم منطقه و شرارت و ناامني اشاره كرد. نهادهاي مسؤول بايد در چهارچوب برنامه اي منظم بتوانند اين پيوند را به شكل مخالف جريان موجود، سازمان دهي نمايند.آسيب هاي رواني و فرهنگي،‌گرايش به مصرف مواد مخدر و خطرهاي ناشي از آن، نه تنها جمهوري اسلامي ايران، بلكه تمامي جامعه هاي جهاني را مورد تهديد قرار داده است. در حالي كه ايران با بهره گيري از هزينه هاي ملي به تنهايي بار مبارزه با يك تهديد جهاني را به  عهده گرفته است.براي مبارزه با قاچاق و مرزهاي ناامن، بايسته است اراده اي جهاني شكل گرفته و هزينه هاي رويارويي با آن را همه ي كشورهاي جهان برعهده گيرند.همساني هاي فرهنگي و همگني ساختار جمعيتي دو سوي مرزهاي خاور ايران، فضاي مساعدي را براي رشد هرگونه اقدام ضد امنيتي در منطقه پديد آورده است. براي تغيير ساختار و ايجاد جريان هم گرايي در كناره ي مرز خاوري كشور، بايسته است طرح هاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و با اعطاي مزاياي ويژه و با انتقال يا كوچ و به صورت بلندمدت اجرا شود (رضوي، 1380: 18). "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/89/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 13 2015 07 12 خوارزم، گوشه ای از سرزمین های خراسان بزرگ از دست و ذهن رفته FA امیر رحمانی محسن قربانخانی 2017 01 18 امپراتوري بزرگ ايران سرزمينهاي وسيعي را شامل مي شد كه اكنون هر كدام به كشوري مستقل تبديل شده است. سرزمين خوارزم نيز به دليل جايگاه جغرافيايي ويژه اش همواره مورد تازش بيگانگان بوده است. از آنجائيكه آگاهي از تاريخ به جهت شناخت هويت و نقطه آغازين  دگرگونيهاي اجتماعي- فرهنگي ضروري به نظر مي رسد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسي،‌شناخت و به ياد آوردن گوشهاي از تاريخ و تمدن خوارزم به عنوان يكي از سرزمينهاي خراسان بزرگ(سرزميني كه زماني جز ايران بزرگ بود و حتي موطن اصلي نژاد آريايي در آنجا قرار داشت)مي باشد. پژوهش فوق منطبق بر روش توصيفي- تحليلي و به صورت مطالعه ي اسنادي و كتابخانه اي است. در اين راستا از مقالات، كتب، پژوهشها و طرح هاي مستند داخلي و خارجي مرتبط با موضوع در جهت دستيابي به هدف پژوهش استفاده شده است. يافته ها نشان داد خوارزم تنها به دليل وجود خاك حاصلخيز و آب رودهاي بزرگ و درياچه مشهور و بزرگ آن نمي بوده است بلكه اين سرزمين كه از آن با عنوان خواستگاه آرياييان جهان نام برده اند، به دليل زحمات و رنج هزاران ساله تمدنسازان ايراني و استفاده از آموزه هاي بزرگانشان، به  بهشت روي زمين تبديل گشته بود. از اين بهشت شمالي،‌از اين سرزمين مقدس بزرگترين پهلوانان، دانشمندان، صوفيان و غيره ايران و جهان برخواسته اند، لذا براي شناخت عظمت گذشته اين سرزمين ايراني كه با خون دل و علم و تلاشهاي هزاران ساله ايرانيان ساخته و شكوفا گرديده بود. بايد به كاوشهاي باستانشناسي و‌آثار باقيمانده از آن دوران كه امروزه بيشترشان در خاك دفن گرديده اند، توجه خودرا جلب نمائيم. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/90/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 13 2015 07 12 ملل شرق در دیدگاه فردوسی و شاهنامه FA امید شیوا 2017 01 18 نگاه و انديشه غربيان در تمام طول تاريخ همواره متوجه شرق و شرقيان بوده و در همين راستا دانش شرق شناسي به منظور پژوهش و شناخت آداب، رسوم و تمامي دانشهاي مربوط به مردم خاور زمين در غرب شكل گرفت كه متاسفانه تا حال پايه و اساس آن اغلب بر اصل تفكيك و تبعيض شرق از غرب و با هدف برتري و تسلط استعمارگونه غربيها پيش رفته است. با اين حال به نظر مي رسد اين شيوه تحقيرآميز در نگرش غرب به شرق دوامي نياورد و به ويژه با كشفيات جديد باستان شناسي و مطالعات منصفانه علمي جاي خود را به تكريم و تعظيم دهد.ملل شرق قرنها پيش از دنياي غرب قدم در راه تمدن گذاشتند؛ كهن ترين شهرهاي جهان باستان در بين النهرين عراق، جيرفت ايران وموهنجودارو در هندوستان موجب شگفتي بسياري شدند. امپراطوريهاي بزرگ و قدرتمند در ايران، هند و چين باستان همگي زماني شكل مي گيرند كه غالب جهان باستان هنوز در آغاز راه شهرنشيني است. به اين ترتيب بر ما كه زادگان اين سرزمين هستيم از نگاه غربيان به خود نگريستن مايه شرمساري است.در اين مختصر برآنيم تا پراكندگي نژادي و جغرافيايي ملل شرق را در تطابقي تاريخي با ابيات شاهنامه فردوسي قرار دهيم و در پي آن به مطالعه آداب، رسوم و اساطير اين ملل بپردازيم. بديهي است مجال كوتاه اين مقاله فرصت آن را نمي دهد تا بحث مفصل شود، بنابراين از آن دسته ملل يا سرزمينهايي كه ذكر آنها كمتر در تاريخ كهن و شاهنامه فردوسي آورده شده است صرف نظر خواهيم كرد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/91/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 13 2015 07 12 تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور FA عزت اله عزتی محمدحسن نامی وحید بارانی پسیان 2017 01 18 به جرات مي توان قرن بيست و يك را قرن تحولات غيرقابل پيش بيني ناميد، تحولاتي كه باعث بحرانهاي زيادي در جهان شده است. در اين بين، قرار گرفتن ايران در مركزيت و محوريت حوزه هاي ژئوپوليتيك خليج فارس و درياي عمان، اقيانوس هند، آسياي مركزي، قفقاز و تسلط بر كانون استراتژيك انرژي خاورميانه، نقش بنيادي و اساسي در استراتژي هاي ژئوپوليتيكي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ايفا مي كند. فضاهاي ژئوپوليتيك شمال، ‌جنوب و شرق همچنين غرب كشور و اهميت آن در برقراري و حفظ امنيت جمهوري اسلامي ايران بر همگان آشكار است. ضرورت شناخت اين نواحي و كاركردهاي آن مي تواند نقش مهمي در ايجادامنيت ملي و بين المللي داشته باشد. در اين مقاله سعي شده است با بهره گيري از روش كتابخانه اي، با اشاره به نقاط ژئوپوليتيك جمهوري اسلامي ايران و كاركردها و اهميت ملي و بين المللي آن، ضرورت شناخت صحيح و دقيق يكي از اين نواحي بحران زا(نواحي شرق ايران) را يادآور شده، و به راهكارهاي در خصوص مديريت اين بحرانها پرداخته شده است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/92/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 13 2015 07 12 باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی FA سیدرسول موسوی حاجی داود صارمی نائینی ذبیح الله مسعودی 2017 01 18 باغ هاي ايراني به عنوان يكي از مصاديق بارز هنر، علم و ذوق ايراني‌،همواره مورد توجه مردم نيز بوده اند. در سرزمين پهناور ايران، باغ هايي وجود دارد كه از نقطه نظر هنر و معماري،‌ نمونه هاي باارزشي تلقي شده و باعث ترويج هنر باغ سازي ايراني در ديگر سرزمينهاي اسلامي به ويژه سرزمين گوكانيان هند شده اند. گونه اي از هنر باغ سازي و باغ هاي ايراني را در شهر بيرجند مي توان مشاهده كرد. آغاز توسعه و شكوفايي شهر به دوره صفويه بر مي گردد و با آغاز حكمراني خاندان علم به تدريج مركزيت قهستان از قاينات به بيرجند منتقل و از آن زمان به تدريج بر توسعه شهر بيرجند افزوده شد. با بررسي و مطالعه در تاريخ سياسي دوره قاجار و حكام محلي اين منطقه ،‌نتيجه مي گيريم كه اوج ساخت و سازه هاي معماري منطقه در دوران شوكت الملك دوم كه همزمان با اواخر دوره مظفرالدين شاه و عصر مشروطيت  بوده، رخ داده است . از جمله اين ساخت و سازها، باغهاي تاريخي شهر بيرجند است. در اين پژوهش سعي بر آن است تا ضمن بررسي علل و عوامل موثر در شكل گيري باغ هاي بيرجند، اجزاي معماري و تزئينات وابسته به آنها نيز مورد تحليل قرار گيرند. بررسي ويژگي هاو شاخصه هاي باغ هاي بيرجند نشان مي د هد كه در اين نقطه از ايران، شكلي ديگر از باغ ايراني با شيوه هاي متفاوت ظهور پيدا مي كند. عدم حضور آب در محور اصلي باغ و وجود درختان كاج و سرو در دو طرف محور عملكردي و اصلي باغ، شكلگيري عمارت و كوشك اصلي در جهت شرقي- غربي بصورت كشيده در لبه ي شمالي (مانند باغ رحيم آباد) يا جنوبي (مانند باغ اكبريه و شوكت آباد و بهلگرد)، استفاده از درختان كاج، اتصال باغ به بافت روستايي، بهره مندي از تزئينات آجركاري و گچبري در بناهاي موجود در باغ از جمله شاخصه ها و ويژگيهايي هستند كه مهندسان، هنرمندان و طراحان با اعمال آنها در باغ هاي بيرجند،‌ آنها را به شكلي ديگر و شيوه هاي متفاوت از ساير باغهاي ايراني خلق كرده اند. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/93/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 13 2015 07 12 اسارت زوار ایرانی توسط ترکمانان و واکنش حکومت قاچار(سده 19 م) FA مسعود مرادی زهرا شبانی ثانی 2017 01 18 در دوره قاجار بر اثر تهاجماتي كه توسط اقوام تركمن به ايران و به ويژه خراسان صورت مي گرفت،‌بسياري از شهرها و آبادي هاي اين منطقه تا جنوب شرق درياي خزر در ناانمي به سر مي بردند. اين اقوام به غارت اموال و اسارت افراد مي پرداختند. در اين ميان اشخاصي كه در حال رفتن يا بازگشتن از سفرهاي زيارتي بودند مورد حمله تركمانان واقع شده و پس از غارت اموالشان،‌به اسارت گرفته مي شدند و در صورتي كه پيرو ناتوان بودند همان جا به قتل مي رسيدند در غير اين صورت به بازارهاي برده فروشي در بخارا،‌خيوه و مرو برده شده و رد آن جا به فروش مي رسيدند. آنها اگر توانايي مالي داشتند مي توانستند آزادي خود را بازيابند. حكومت قاجار پس از آگاهي از اين خبرها به ويژه اگر فرد مهمي در شمار اسرا بود به حكام محلي فرمان هاي اكيد براي آزادسازي آنها صادر و در بعضي موارد به اعزام سفير بسنده مي كرد. با وجود تمام تلاش هايي كه از سوي حكومت براي مقابله با تهاجمات تراكمه صورت مي گرفت تا اواخر دوره قاجار اين روند وجود داشت. زيرا به جاي اين كه تلاش ها پيشگيرانه باشد،‌بيشتر تدافعي بود. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/94/pdf_1