دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 15 2015 09 13 جغرافیای تاریخی ضرب سکه‌ها با نام مبارک امام رضا (ع) 21 11 FA عباس سرافرازی 2017 01 18 شیعیان و پیروان ائمه اطهار از صدر اسلام در تلاش بودند که نام ائمه را در سکه‌ها نقر نمایند.گرچه نام حضرت علی (ع) و امام رضا (ع) در سکه‌های دوره اولیه اسلامی وجود دارد، اما از دوره ایلخانی،به‌خصوص غازان خان، نام ائمه اطهار به‌طور رسمی در سکه‌ها آورده شد. ضرب سکه‌های طلا ونقره به نام امام رضا(ع) و نوشتن نام آن حضرت بر سکه‌ها از سال 202 هـجری و از دوره مأمون عباسی آغاز گردید. اولین سکه به نام ایشان در خراسان در شهرهای مرو و سمرقند و در مرحله بعد در اصفهان ضرب گردید که در آن‌ها آن حضرت «ولیعهدمسلمین» نامیده شده‌اند نه ولیعهد مأمون. به علت محبوبیت امام رضا (ع) در بین مردم حتی پس از شهادت امام ضرب سکه به نام ایشان رواج داشته است.بسیاری از پادشاهان چون از نفوذ معنوی امام رضا(ع) در بین مردم آگاهی داشتند تلاش نمودند با نشان دادن ارادت خود به آن امام همام بر میزان محبوبیت خود بیفزایند؛بنابراین ضرب سکه به نام آن حضرت در دوران صفویه و پس‌ازآن رونق بسیاری گرفت.نوشتن نام و القاب و صفات امام رضا (ع) و همچنین نقش گنبد و بارگاه امام بر سکه‌ها نشان از اهمیت مقام والای آن امام همام دارد. روش بکارگرفته شده در این پژوهش، روش تاریخی با تکیه بر منابع کتابخانه‌ایاست.مهم‌ترین یافته تحقیق آن است که نشان می‌دهدائمه اطهار و به‌ویژه امام رضا(ع) در بین مردم، عزیز و بسیار محترم بوده‌اند و صاحبان قدرت مجبور بودند به خاطر نفوذ تشیع از نام آنان استفاده کرده و از آنان به بزرگی یاد کنند و به نام آنان سکه ضرب نمایند. واژگان كليدي: سکه، تشیع، امام رضا (ع)، صفات، پادشاهان.  "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/82/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 15 2015 09 13 نقش بیانیه رسالت، استراتژی‌های منابع انسانی و هدف‌گذاری عملیاتی در مدیریت عملکرد اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی) 38 23 FA محسن مرادی امید بهبودی 2017 01 18 در بیست سال گذشته، تحولات شگرفی در دو حوزه ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد به وقوع پیوسته است. این تحولات، هم در اقدامات مدیریتی در سازمانها و هم در مطالعات و تحقیقات دانشگاهی مشهود است. دو عبارت «ارزیابی عملکرد» و« مدیریت عملکرد» اغلب به جای یکدیگر به کار می رود اما می توان چنین دریافت که "ارزیابی عملکرد" عمل سنجش واندازه گیری عملکرد است؛ درحالیکه هدف "مدیریت عملکرد" توجه به نتایج حاصل از ارزیابی به منظور کنترل و مدیریت عملکرد است. مدیریت عملکرد فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان کارمیکنند و با توسعه قابیلتهای فردی و گروهی و هماهنگی عملکرد افراد با اهداف سازمانی موجبات موفقیت پایدار سازمانها را فراهم میکند. این مقاله به بررسی نقش بیانیه رسالت، استراتژی های منابع انسانی و هدف گذاری در مدیریت عملکرد آستان قدس رضوی می پردازد. تحقیق حاضر با ترکیب دو رهیافت کمی و کیفی نقش متغیرهای فوق را در مدیریت عملکرد تحلیل کرده است. تحلیل های آماری و محتوایی انجام شده به محقق کمک نمود تا به بررسی اهمیت هرکدام از اجزای بیانیه رسالت،استراتژی ها وهدف گذاری های عملیاتی در مدیریت عملکرد بپردازد. یافته های این تحقیق نشان داد در اماکن مذهبی بیانیه رسالت، استراتژی های منابع انسانی وهدف گذاری عملیاتی نقش چشمگیری در تبیین مدیریت عملکرد دارد. واژگان كليدي: مدیریت عملکرد، استراتژی های منابع انسانی،هدفهای عملیاتی، آستان قدس رضوی، بیانیه رسالت، اماکن متبرکه. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/83/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 15 2015 09 13 شخصی‌سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی 59 41 FA مصطفی امیرفخریان دکتر محمد رحیم رهنما محمد اجزاء شکوهی 2017 01 18 انسجام فضایی به‌عنوان موضوعی که یکپارچگی فضای شهری را مدنظر دارد، از گذشته‌های دور یکی از مهم‌تریندغدغه‌هایبرنامه‌ریزان به شمار می‌آمده است. در بین حکمای مسلمان، مسئله انسجام، برآیندی از مجموعه ارتباطات، بین موجودات و ارتباط آن با مبدأ هستی است که در شکل نظام‌مند خود در اصل «تجلی وحدت در کثرت» بیان‌شده است. توجه به این اصل، در انسجام فضایی شهر مبیّن آن است که شهر و کالبد آن، به‌عنوان جزئی از عالم ماده و کثرت، دریچه‌ای به سمت عالم معنا و کمال حقیقی است؛ لذا می‌بایست در این مسیر تکامل یابد. این مطالعه به شکل ویژه، ضمن توجه به این رویکرد و تعمیم آن در شکل‌یابی فضای شهر، موضوع انسجام فضایی در شهر مشهد را در قالب تحولات رخ‌داده در فضای آن طی سال‌های اخیر موردبحث و تحلیل قرار می‌دهد. بدین منظور ضمن اتخاذ رویکردی کیفی مبتنی بر مشاهده و مصاحبه و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در محورهای پیرامون حرم مطهر و ارتفاعات جنوبی شهر مشهد، به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که «آیا شیوه‌هایشکل‌یابی فضا در شهر مشهد انطباقی با الگوی اسلامی دارد»؟ نتایج حاکی است که مبنای شکل‌یابی فضا در وضع موجود مبتنی بر فرایندی است که در آن هر پدیده، به دنبال نمایش و عرضة خود به‌عنوان موضوع اثرگذار بر فضای پیرامونی است که از آن می‌توان با نام «شخصی‌سازی فضا» یاد کرد. چنین سبکی از شکل‌یابی فضا که مبتنی بر جایگذاری عناصر مادی، در کانون نظام معنایی است، در تقابل با رویکرد انسجام‌بخشیبر اساس اصل وحدت در کثرت می‌باشد که ازهم‌گسیختگی فضای شهری را به دنبال دارد. واژگان كليدي:انسجام فضایی، وحدت در کثرت، شهر مشهد، شخصی‌سازی فضا. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/84/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 15 2015 09 13 سنجش تطبیقی بافت‌های تاریخی، فرسوده و نوساز شهری (نمونه موردی محلات سرشور، آبکوه و اردام) 100 83 FA قدیر صیامی فهمیه باقرزاده 2017 01 18 مفهوم پایداری اجتماعی محلات، رویکردی جدید در طراحی و برنامه‌ریزی محلات شهری است که برنامه‌ریزی را در راستای آفرینش، ارتقا و پایداری ساختار محلات شهری به­ کار می‌گیرد. هدف این مقاله، ارزیابی اصول، معیارها و شاخص‌های پایداری اجتماعی در نمونه محلات بافت‌های مختلف شهر مشهد است. روش‌شناسی انجام این پژوهش ازنظر هدفِ تحقیق، تحلیلی-توصیفی و از منظر چارچوبِ پژوهش، کاربردی–توسعه‌ای است که به شیوه پیمایشی و در سطح محلات دو طرح اردام، سرشور و آبکوه انجام شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مشاهدات، مصاحبه و نیز پرسشنامه‌های محقق ساختۀ مبتنی بر معیارهای اجتماعی همراه با برخی زیرمعیارها در الگوی محلات پایدار شهری است که به تعداد 78 عدد برای محله اردام، تعداد 83 عدد برای محله سرشور و تعداد 118 عدد برای محله آبکوه به شیوه نمونه‌گیری منظم از سطح محلات فوق به دست آمد. همچنین در این پژوهش برای تعیین ارزیابی پایداری محلات و وزن دهی شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون و تکنیک SAW3 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد محله دو طرح اردام با بافت جدید و انسان‌ساخت با کسب رتبه 0.9161 نسبت به محلات تاریخی سرشور با رتبه 0.5989 و فرسوده آبکوه با رتبه 0.3633 از پایداری اجتماعی بیشتری برخوردار است. واژگان كليدي:محله پایدار اجتماعی، مشهد، محلات سرشور، آبکوه و اردام. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/86/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 15 2015 09 13 تاریخ فرش‌بافی در گستره جغرافیای تاریخی شهرهای خراسان در سده‌های اولیه اسلامی 116 101 FA حسین کمندلو 2017 01 18  فرش مهم‌ترین هنر ایرانیان از روزگار کهن تا حال حاضر بوده است. استفادۀ روزمره و کاربردی بودن آن باعث شده تا این آثار به‌مرور زمان از بین رفته و مدارک کمی از آن به یادگار بماند. در این میان محققین فرش سعی داشته‌اند با نگاهی به یافته‌های باستانی، آثار نگارگران و تألیفات سفرنامه نویسان، شعرا و مورخین اسلامی، خلأ تاریخی بافت فرش در شهرهای مهم ایران را پر کنند. ناحیۀ خراسان بااینکه ثبات خاصی نداشته، اما به‌واسطۀ هنرمندان و دانشمندان بزرگی که پرورش داده، همواره در ساختار فرهنگی و هنری ایران تأثیرگذار بوده است. فرش از مهم‌ترین صنایعی است که مردمان ساکن در خراسان از روزگار کهن تا دوران معاصر اقدام به تولید آن کرده‌اند. بااینکه مدارک مستندی متعلق به قبل از روزگار صفویان، به‌خصوص سده‌های 1 تا 5 ق/ 7 تا 11 م. در دسترس نیست، اما در اغلب کتاب‌های مورخین و جغرافیدانان، اشاراتی هرچند کوچک به این محصول گرانبها شده است. هدف از انجام این پژوهش، علاوه بر آشنایی با قسمتی از تاریخ فرش ایران، شناخت مناطقی از خراسان بزرگ است که در سده‌های 1 تا 5 ق/ 7 تا 11 م. انواع فرش و زیرانداز را تولید می‌کردند. مهم‌ترین سؤال تحقیق این است که آیا خراسان نیز همچون دیگر نواحی ایران صاحب پیشینۀ تاریخی در هنر فرش‌بافی بوده است؟ دومین سؤال این­که در این دوران چه نوع زیراندازهایی در شهرها و نواحی خراسان بزرگ بافته می‌شده است؟ این مقاله از نوع تاریخی و روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تاریخی از گونه «زمینه­یاب» است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی انجام‌شده است. در پایان مشخص گردید، در سده‌های 1 تا 5 ق/ 7 تا 11 م. هنرمندان فرش در هفده ناحیه از خراسان بزرگ فرش‌هایی همچون قالی، بوریا، جاجیم، زیلو، فرش، نمد، گلیم، پلاس و مصلی نماز تولید کرده‌اند. واژگان كليدي:فرش، سفرنامه، قرون اولیه اسلامی، خراسان بزرگ.  "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/87/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 15 2015 09 13 ارائه راهکارهای موردنیاز در معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد در جهت نیل به آسایش حرارتی 131 121 FA شیوا ثابتی اشجعی فاطمه مهدیزاده سراج محسن فیضی 2017 01 18 توجه به اهداف عمدة طراحی اقلیمی در هر منطقة آب و هوایی و پیش‌بینی مواردی در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف موجب سازگاری و هماهنگی ساختمان‌ها با شرایط اقلیمی و موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هویت یافتن معماری در هر اقلیم خواهد شد.  هدف این پژوهش، ارائه شاخص‌های معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد با توجه به شاخص‌های آسایش دمایی است. برای انجام این تحقیق از داده‌های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد در یک دوره 10 ساله استفاده‌شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از شاخص‌های ماهانی، گیونی، نمودار هم دما  به بررسی وضعیت آسایش اقلیمی و معماری همساز با اقلیم پرداخته‌شده است و سپس چگونگی آسایش انسان با توجه به این شاخص‌ها، پیشنهادها و راهکارهای لازم ارائه‌شده است. طراحی معماری همساز با اقلیم در شهر مشهد باید با توجه به زمستان‌ها و تابستان‌های خارج از محدوده آسایش شهر مشهد صورت گیرد. در این تحقیق مشخص شد که شهر مشهد از اوایل آبان ماه تا اواخر اسفندماه خارج از محدوده آسایش بوده و سرما حاکم است و علاوه بر تابش آفتاب استفاده از تجهیزات گرمایشی کمکی نیز ضرورت دارد. در ماه‌های شهریور، مهر، فرودین و اردیبهشت بنا تقریباً در محدوده آسایش قرار دارد. در سه ماه خرداد، تیر و مرداد دمای هوا بالای حد آسایش است؛ به‌طوری‌که با استفاده از سامانه‌های ایستا و جرم حرارتی سنگین بنا و همچنین استفاده مناسب از سایبان‌ها، می‌توان شرایط درون بنا را به محدوده آسایش نزدیک کرد. واژگان كليدي:معماری همساز با اقلیم، آسایش حرارتی، انرژی، مشهد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/88/pdf_1