دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 نقش کانون های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب های حاشیه نشینی بر روی دانش آموزان: مورد منطقه تبادکان مشهد FA سیدجلال حسینی امین بابادی 2017 01 18 پژوهش حاضر به موضوع فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي تربيتي و نقش آن بر كاهش ناهنجاري هاي دانش آموزان منطقه تبادكان (كه يكي از بزرگترين مناطق حاشيه شهر مشهد مي باشد) از نظر معلمان پرورشي مي پردازد. جامعه پژوهشي كليه معلمان پرورشي منطقه تبادكان مشهد مي باشد كه تعداد آنها در سال 1390، 193 نفر مي باشد كه به صورت سرشماري (تمام جامعه آماري) مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پژوهش از يك پرسشنامه نگرش سنج (ليكرت) محقق ساخته چهار درجه اي با 56 عبارت استفاده شده است. پرسشنامه مذكور از  اعتبار و روايي بالايي برخوردار است. (98/0= ضريب آلفاي كرونباخ). تحقيق حاضر از نوع تحقيقات بنيادي مي باشد كه با روش تحقيق توصيفي- پيمايشي به اجرا درآمده است. نتايج نشان مي دهد كه طبق نظر معلمان پرورشي منطقه تبادكان مشهد،‌فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي و تربيتي با 95 درصد اطمينان منجر به كاهش انواع ناهنجاري هاي دانش آموزان مي گردد. در اين پژوهش تمام گزاره هاي تحقيق (اهداف سوالات و فرضيات تحقيق) به صورت معني داري مورد تائيد قرار گرفت. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/63/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید) FA امیر رحمانی مجید یوسفی نوید عبدالله مسلسل محسن قربانخانی 2017 01 18 تاريخ يك جامعه هويت آن جامعه و منشاء‌عمدهي دگرگوني هاي اجتماعات بشري كه تمام جهتگيري ها و كاركردهاي گوناگون از آن سرچشمه مي گيرد، مي باشد، لذا آگاهي از تاريخ به جهت شناخت هويت و نقطه ي آغازين دگرگوني هاي اجتماعي- تاريخي ضروري به نظر مي رسد. نيشابور شهري در قلب خراسان است. ساختن نيشابور را به شاپور اول ساساني نسبت مي دهند و اسم شهر را به معني نهاده نيك پاشور مي دانند. ابرشهر نام قديم نيشابور است كه احتمال دارد  اين نام در اصل شهر آپارناك يا آپارني و جايگاه يكي از سه قبيله ي مهم پارت بوده باشد كه شاهنشاهي نيرومند اشكاني را بنياد كردند. از آنجايي كه هدف از پژوهش حاضر شناخت و بررسي تاريخي شهر نيشابور  به عنوان يكي از شهرهاي خراسان بزرگ در گذر زمان (عصر قديم و جديد) مي باشد، روش پژوهش منطبق بر روش توصيفي- تحليلي و به صورت مطالعه ي اسنادي و كتابخانه اي است، لذا در اين راستا از مقالات، كتب، پژوهشهاي و طرح هاي مستند داخلي و خارجي مرتبط با موضوع در جهت دستيابي به هدف پژوهش استفاده شده است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه شهر نيشابور در مقايسه با ساير شهرهاي خراسان داراي دو وجه تمايز اساسي نظير تاسيس مدارس و تدريس علوم مختلف و همچنين ساختن هر چه باشكوهتر مساجد براي رقابت و در نتيجه  بالا بردن سطح دانش و ايجاد برتري نسبت به ساير شهرهاي اسلامي بوده و از نظر تجارب و صنعت نيز به دليل وجود آثار تاريخي – باستاني و بازارهاي فراوان بسيار حائز اهميت مي باشد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/64/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 مذهب در خراسان عصر سلجوقی FA علیرضا روحی 2017 01 18 خراسان در دوره سلجوق از تركيب مذهبي خاصي برخوردار بود. منازعات مذهبي و درگيري بين مذاهب مختلف ، ويژگي اصلي اين دوره است. سياست هاي مذهبي حكومت سلجوقيان در تشديد اختلافات فرقه اي تاثير زيادي داشت. تعصبهاي فرقه اي عميدالملك كندري و خواجه نظام الملك طوسي باعث شد تا بين حنيفيان و شافعيان رقات هاي شديد فرقه اي و مذهبي شكل گرفت. مذهب غالب، شافعي بوده، پس از آن مذهب حنفي كه مورد اعتقاد پادشان سلجوقي است،‌قرار داشت. حنبليان در چند شهر به ويژه در هرات پيرواني داشتند تا آنجا كه از منابع بر مي آيد،‌دانشمند برجسته مالكي مذهبي در خراسان حضور نداشته است. شيعيان امامي از جايگاه خاصي برخوردار بوده و برخي از دانشمندان برجسته شيعه در اين عصر مي زيستند. اسماعيليان در شهرهاي مختلف نفوذ زيادي داشته و همواره با دولت سلجوقيان،‌ منازعات سياسي شديد داشتند. در اين مقاله به بررسي فرقه هاي  اسلامي و مهمترين پيروان آنان در خراسان عصر سلجوقي پرداخته مي شود. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/65/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 نقش گردشگری بر توسعه همگرایی های کشورهای حوزه خراسان بزرگ FA عزت اله عزتی سجاد كريمي پاشاكي سعیدرضا خلخالی 2017 01 18 قلمروهاي تاريخي و فرهنگي ايران فراتر از مرزهاي سياسي موجود امروزي آن است. با نگاهي به گستردگي فرهنگي ايران در كشورهاي منطقه مي توان دريافت كه آداب و سنن و نيز تاريخ و فرهنگ مشتركي ميان ايرانيان حاضر در گستره سياسي فعلي  ايران با مناطق پيراموني اين كشور وجود داشت. مناطق شرق و شمال شرقي ايران كه در بردارنده ميراثي كهن از فرهنگ ايراني است مي تواند به عنوان به وجود آورنده عوامل همگرايي فرهنگي ايفاي نقش نمايد. اين محدوده كه در واقع تحت عنوان خراسان بزرگ شناخته مي شود در برگيرنده  بخش هايي از كشورهاي ايراني،‌افغانستان، تركمنستان،‌تاجيكستان، ازبكستان و قرقيزستان است كه با نگاهي به ظرفيت هاي گذشته و حال آن محلي براي برقراري تعاملات فرهنگي و اقتصادي كشورهاي موجود محسوب مي گردد،‌كشور هايي كه امروزه جزئي از مجموعه كشورهاي آسياي مركزي محسوب مي شوند،‌در بهره اي از زمان بخشي از قلمرو ايران بزرگ محسوب مي شدند از اين رو تحليل عوامل همگرا درحوزه فرهنگ به خصوص با رويكرد توسعه گردشگري، مي توان وزن ژئوپلتيك فرهنگي منطقه را افزايش دهد.در اين تحقيق با روش تحليلي- توصيفي، ضمن بررسي ژئوپليتيك فرهنگي خراسان بزرگ به نقش گردشگري در ايجاد همگرايي ميان كشورهاي اين حوزه اشاره نموده و چشم انداز توسعه گردشگري، بر مناسبات كشورهاي حوزه خراسان، بزرگ بررسي و تحليل مي گردد. نتايج حاصله بيانگر آن است كه كشورهاي حوزه خراسان بزرگ داراي قابليت هاي خاصي در حوزه گردشگري مي باشند كه در صورت كاهش ريسك هاي موجود سياسي، امنيتي و... مي تواند زمينه سازي گسترش همگرايي را در اين حوزه دنبال نمايد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/66/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 نقش فرهنگ در پیوند ژئوکالچر ایران و آسیای مرکزی FA یوسف زین العابدین عموقین 2017 01 18 گرچه نقش فرهنگ در تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... انسان ها داراي قدمت طولاني است؛ اما اهميت جهاني آن به بعد از انقلاب صنعتي و نفوذ و تسلط اروپايي ها به واسطه فرهنگ بر ديگر سرزمين هاي جهان مودر توجه قرار گرفته است. اين مقوله به خصوص با از ميان رفتن جهان دو قطبي و برجسته شدن ملت ها و هويت ها براساس ويژگي هاي فرهنگي به صورت يك شاخه  علمي تحت عنوان ژئوكالچر مطرح شد. هدف از مقاله حاضر،‌تبيين سابقه تأثيرگذاري فرهنگي تمدن ايراني بر آسياي مركزي است با اين سئوال كه عوامل تأثيرگذار بر پيوند ژئوكالچر ايران و آسياي مركزي كدامند؟ فرض بر اين است كه فرهنگ به عنوان عامل تأثيرگذار در ژئو كالچر مشترك ايراان و آسياي مركزي است. چرا كه،‌ايران هم به لحاظ اقتصادي و مادي و هم به لحاظ معنوي و عاطفي همواره براي آسياي مركزي است. چرا كه، ايران هم به لحاظ اقتصادي و مادي و هم به لحاظ معنوي و عاطفي همواره براي آسياي مركزي به عنوان يك مركز و محور تلقي مي شود. يافته هاي تحقيق نيز حاكي از آن است كه آسياي مركيز از ديرباز در حوزه تمدني ايران بوده و به دليل پيوندهاي عميق فرهنگي و اجتماعي،‌‌ جزء‌علايق ژئوكالچر ايران بوده است. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز موقعيت ژئوپليتيك ايران در كنار جغرافياي اقتصادي اسياي مركزي وضعيتي را به وجود آورد كه قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي  توجهي خاص به  اين حوزه استراتژيك معطوف داشته و به دنبال كسب منافع خود باشند. ايران از سويي داراي علايق ژئوپليتيكي در منطقه است و از سوي ديگر به دليل برخورداري از مولفه ها و شاخص هاي مربوط به تاريخ، زبان و دين مشترك،‌عضويت در سازمان كنفرانس اسلامي و دوستي با همسايگان، از توانايي بالقوه تأثيرگذاري در برخي از قوميت هاي منطقه برخوردار است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/67/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 بررسی بحران زیست محیطی در ماوراءالنهر، مطالعه موردی: نقش مدیریت آب رودخانه جیحون و سیحون و تأثیر آن بر بحران دریاچه آرال FA عبدالرضا فرجی راد 2017 01 18 موضوع آب و تأثير آن در حيات بشر نياز به استدلال و تجزيه و تحليل ندارد اما رشد جمعيت و بالا رفتن سطح زندگي و رشد شهرنشيني توام با ارتقا ابعاد صنعتي و تكنولوژيكي زندگي در جهان باعث شده تا در مورد استفاده بهينه از اب و حوزه هاي آبي موجود در جهان با تامل و درايت و برنامه ريزي عاقلانه حركت كرده و به تبع چنين شرايطي مسائل زيست محيطي را نيز در نظر گرفته و با كنار گذاشتن رقابتهاي بيهوده سياسي درصدد تعيين رژيمي عادلانه براي بهره برداري همه كشورها و ملتها از پهنه هاي آبي موجود (كه رفته رفته با بي دقتي در حال كاهش است) و بهبود اقتصاد ملي بود. از اين رو ژئوپلتيك آب در حوزه درياچه آرال بدليل وجود پنج كشور حاشيه اين درياچه به عنوان يك پديده مورد بررسي مدنظر اين مقاله است كه با عدم وجود يك مديريت كارآمد در حال نابودي و ايجاد يك بحران زيست محيطي در منطقه است و لزوم تبيين همه جانبه مديريت منطقه اي و دست يابي به يك راه حل مرضي الطرفين را خاطر نشان مي كند. اين تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه اي و روش توصيفي و تحليل داده ها انجام شده است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/68/pdf_1