دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 14 2015 07 12 تحلیلی بر بافت اجتماعی قهستان از ورود اسلام تا پایان قرن پنجم هجری FA فرشید جعفری علی جعفری معصومه بندانی 2017 01 18 قهستان يكي از ايالات مهم ايران در قرون نخستين هجري به شمار مي رفت كه نامش با خراسان درآميخته بود. قهستان به دليل موقعيت سوق الجيشي، بافت جغرافيايي،‌دوري از دستگاه خلافت و حضور گروه هاي مختلف سياسي، قومي و مذهبي از ديرباز مورد توجه بوده است. اهالي قهستان به مانند ساير مناطق بخش عمده هاي از زندگي خود را در گروه ها و قشرهاي اجتماعي مي گذراندند و در مقام عضو خانواده يا همسايه يا گروه خاص اجتماعي، اقتصادي، ‌ديني و قومي با ديگر افراد هم نوع خود در ارتباط بودند. تاريخ زندگي مردم قهستان در واقع به معني شرح حيات اجتماعي، اقتصادي و فكري مردم اين منطقه است كه متاسفانه با روش علمي مورد تحقيق و پژوهش قرار نگرفته است و مورخان و صاحبنظران در راه تدوين زندگي اكثريت مردم آنجا قدم موثري برنداشته اند و اغلب مورخان توان خود را در اختيار صاحبان قدرت گذاشته اند و به خصوصيات زندگي اكثريت مردم كه طبقه ي موثر و فعال جامعه  را تشكيل مي دادند، ‌توجه نمي كردند. آنچه قهستان را به نوعي از ساير مناطق متمايز مي سازد،‌وجود گروه هاي مختلف است كه شناخت اين مسأله تا حدودي اوضاع اجتماعي اين منطقه را روشن مي سازد.اين پژوهش در پي ترسيم تصويري كلي از بافت اجتماعي و ويژگي ها و عناصر مختلف اين منطقه در پنج قرن نخست هجري است. در واقع اين پژوهش پاسخي است به اين پرسش كه بافت اجتماعي در منطقه ي قهستان از ورود اسلام تا پايان قرن پنجم هجري چگونه و تابع چه مسائلي بوده است؟ مقاله ي پيش رو به شيوه ي توصيفي تحليلي و براساس منابع كتابخانه اي صورت گرفته است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/57/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 14 2015 07 12 تحلیلی بر مبنای نظری کدهای ژئوپلیتیکی FA حسین عرب 2017 01 18 قش آفريني حكومت ها و رهبران سياسي كشورها در فرايند قدرت و ادراك و فعال سازي پتانسيل هاي قدرت، در چارچوب استراتژيهاي متخذه اهميت فوق العاده دارد. مهمترين كاركرد قدرت ملي، تامني منافع ملي و حفاظت و بسط آن است. ولي در ايجاد ارتباط بين اين دو متغير عامل مهمي ايفاي نقش مي كند كه از آن به استراتژي تعبير مي شود. شكل عيني و تجلي اصلي كاربري قدرت ملي در استراتژي ملي است كه الگوي بهينه كاربري قدرت ملي توسط رهبران سياسي براي دستيابي به اهداف ملي آنها متعين و متجلي مي شود. لذا بررسي شرايط و محيط بين المللي و ارزيابي تهديدات،‌ائم از داخلي و خارجي و تاثير آن بر تدوين استراتژي، بحث مهمي است. اين فرآين پيچيده بدون بهره گيري از يك روش جامع براي تجزيه و تحليل  محيط و شرايط بين المللي و كشف ابزار ها و تدوين مناسب ترين اهداف و روشهاي دستيابي به آنها، برآورد و شناخت دقيق تهديدات و بررسي دقيق شرايط جغرافيائي مكان و موقعيت نسبي و ساير ملاحظات ميسر نخواهد بود واينجاست كه نقش و اهميت استراتژي ژئوپلتيك قرار مي گيرد، به اين معني كه سياست چارچوبي را به دست ميدهد و بر آن اشراف دارد كه در آن استراتژي بايد راه حلهاي خود را بيابد و كدهاي ژئوپلتيك به سياست كمك مي كند كه از همان ابتدا روش دقيقي را براي شناخت امكانات استراتژيك تدوين نمايد. مي توان گفت بدون تدوي استراتژيك ژئوپلتيك تهيه استراتژي ملي و استراتژي كلان ممكن نخواهد بود و اگر بدون ملاحظه آن كدها، سندي به اين نام تنظيم شود نيز فاقد صلاحيت عنوان استراتژي ملي خواهد بود. اين تحقيق به منظور بررسي چيستي و ابعاد مختلف كدهاي ژئوپليتيكي يا همان استراتژي زئوپليتيك و با استفاده از روش تحقيق توصيفي تحليلي انجام گرفت. نتيجه ضمن ارائه تعريف و چهارچوب كدها، مبين اين مهم است كه بدون تدوين كدهاي ژئوپليتيكي ، تدوين استراتژي ملي، ابتر و نارسا خواهد بود. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/58/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 14 2015 07 12 بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد FA آیدا فیروزیان پور اصفهانی محمدرضا پهلوان نژاد محمود بیجن خان آرزو جهان بین 2017 01 18 شنوايي و گفتار دو ركن بسيار مهم در برقرار ي طبيعي ترين و كاربرديترين وسيله ارتباط انساني هستند. در اين ميان رشد عادي سيستم توليد گفتار به ميزان قابل توجهي وابسته به كارآيي سيستم شنوايي اوست. لذا هرگونه نقص قابل توجه در عملكرد حس شنوايي، ميتواند زمينه ساز بروز ضايعات و اختلالات در توليد آواهاي گفتار شود. در واقع،  نقص شنوايي را مي توان يك ناتواني پنهان دانست كه گريبانگير همه اقشار  جامعه از هر سن يا هر جنس و در هر ميزان و وضعيت مي شود. اين ناتواني به هر نوع و به هر اندازه كه باشد، تاثيرات جبران ناپذيري را بر مهارتهاي ارتباط كلامي، تحصيلي، نقش اجتماعي و خودباوري شخص كم شنوا خواهد داشت. بنابراين با توجه به اهميت موضوع، تحقيق حاضر مي كوشد تا به بررسي پاره هاي از خرابگوييهاي توليدي و مشكلات واجي مربوط به اختلالات شنوايي در بين تعدادي  از كودكان شهر مشهد بپردازد. مطالعه حاضر از نوع توصيفي مي باشد. آزمودنيهاي اين مقاله، 8 كودك كم شنواي شديد هستند كه با توجه به نوع و ميزان خطاهايي كه در گفتار آنها وجود داشته است،‌صرفنظر از جنسيت به صورت تصادفي انتخاب شده و اين كودكان داراي بهره هوشي طبيعي مي باشند. در اين مقاله،‌گفتار كودكان به روش تقليدي،‌ جمع آوري شده است. به اين صورت كه آزمونگر نام كلمات را تلفظ كرده و كودكان به تكرار نام كلمات پرداخته اند. پس از ضبط گفتار كودكان، آنها را به شيوه تقليدي آوانويسي جزئي كرده و سپس نتايج مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي خرابگوييهاي آزمودنيها نشان مي دهد كه خطاهاي حذف و جانشيني بيشترين فراواني را دارند و بر اين اساس مي توان نتيجه گيري كرد كه كودكان كم شنوا تمايل زيادي به رعايت ا صل كم كوشي در زبان دارند و خرابگوييهاي آنها از انواع متداول در گفتار كودك مي باشد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/59/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 14 2015 07 12 حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی FA زهرا لطفی 2017 01 18 محمدداوودخان در اثر يك كودتاي نظامي و با كمك نظاميان حزب پرچم در 1353 ش/1973م،‌قدرت سياسي را بدست گرفت. حضور نظاميان پرچمي در كودتاي محمد داوودخان باعث گسترش نفوذ عناصر چپ در حكومت تازه تاسيس محمدداوودخان شد. تاسيس يك حكومت چپ گرا با نارضايتي عناصر سنتي قدرت، سلطنت طلب ها‌ و اسلام گراها روبرو شد. محمدداوودخان پس از تثبيت قدرت با توسعه روابط با كشورهاي منطقه و در راس آن ايران،‌در عرصه سياست خارجي به جانب بلوك غرب گرايش يافت. مساله اصلي در اين مقاله، بررسي تاثيرات روابط ايران با افغانستان بر حكومت محمد داوودخان،‌در اين كشور است. محمد داوود خان پس از برقراري روابط با ايران و ديگر كشورهاي متحد با بلوك غرب، با ناديده انگاشتن قدرت نيروهاي چپ كه دراين زمان به طور قابل ملاحظه اي رشد يافته بودند، به سركوب و حذف آنان از صحنه سياسي افغانستان پرداخت. بنابراين به اين دليل كه محمد داوودخان نتوانست در داخل كشور خود به يك توازن معقول در ميان گروه هاي سياسي دست يابد، حزب دموكراتيك خلق با استفاده از نفوذ گسترده در ارتش اين كشور در 7 ارديبهشت (ثور)1357ش/27 آوريل 1978م، با كودتا بر عليه محمدداوودخان، افغانستان را وارد يك عصر پر از فراز و نشيب نمود.مقاله حاضر با اتكا به شيوه تاريخي و با استفاده از كليه منابع منتشر شده و آرشيوي  در افغانستان و ايران و نيز بهره گيري از اسناد كي جي بي نوشته شده است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/60/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 14 2015 07 12 بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام FA سیدرسول موسوی حاجی مرتضی عطایی راحله کولابادی 2017 01 18 در طي سده نخست هجري قمري، يعني پس از فتح ايران توسط اعراب مسلمان و استيلاي سياسي آنان در ايرانيان، بويژه پس از ايجاد خلافت اموي مسئله هويت در ميان ايرانيان به چالش كشيده شد. برخورد برتريجويانه و تحقير آميز امويان با اقوام غيرعرب و ايرانيان و نزول منزلت و جايگاه اجتماعي مردمان غيرعرب به موالي و شهروند درجه دوم،‌به شكلي عميق با پيشينه غني فرهنگي ايرانيان در تضاد بود. اين وضعيت ايرانيان را بر آن داشت تا با تكيه بر ميراث مادي و غيرمادي ايران پيش از اسلام، به احياي هويت ميهني و فرهنگي خويش بپردازند. اين امر در ابتدا و طي سده نخست هجري در قالب تفاخر به اصالت نسب و نژاد ايراني در اشعار عربي شاعر ايراني نمود يافت اما به تدريج به شكل نهضت شعوبيگري كه بر بنيان تفكر تساوي اقوام عرب و غيرعرب و در شكل افراطي به برتري ايراني نسبت به قوم عرب ايجاد شده بود خود را نمايان ساخت. با ظهور سلسله هاي نيمه مستقل ايراني همچون طاهريان، صفاريان و بويژه سامانيان، كوشش براي باز زنده سازي هويت ايراني شكل رسميتر به خود گرفت، ايرانيان كوشيدند تا با استفاده از مظاهر فرهنگي مادي و غيرمادي پيش از اسلام، در برابر تحقيرهاي انجام گرفته، از پيشينه فرهنگي و اصالت ميهن خويش دفاع كنند كه نمود آن در معماري، سفالگري، فلزكاري، ادبيات، شعر و نهضت ترجمه سده هاي نخستين اسلامي به روشني قابل مشاهده است. اين مقاله مي كوشد تا به بررسي فرآيند احياي هويت فرهنگي در ايران سده هاي نخستين اسلامي با تكيه بر ميراث فرهنگي ايران پيش از اسلام، به نمودها و نتايج آن در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و هنري بپردازد. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/61/pdf_1
دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 4 14 2015 07 12 شهر و شهرنشینی در سیستان بزرگ در دوره اشکانی FA رضا مهرآفرین محمدصادق روستایی 2017 01 18 روند تدريجي و تكاملي شهرنشيني در دشت سيستان با ظهور وسيع محوطه هاي عصر مفرغ‌ (اواخر هزاره چهارم قبل از ميلاد) آغاز و ادامه ي آن در دوره هاي تاريخي با شكلگيري شهرهاي مهم دوره هاي هخامنشي، سلوكي،‌اشكاني در شرق ايران، نگارندگان را برآن داشت تا با تحليل و بررسي حدود 400محوطه و استقرار مرتبط با اين عصر، كليه ويژگيها و خصوصيات شهرها و محوطه هاي اين دوران را مورد مطالعه و سپس براساس اطلاعات موجود، سيماي شهرهاي اين دوره را در سيستان بزرگ ترسيم نمايند. به اين ترتيب مشخص گرديد كه برخي از شهرهاي دوره مذكور طبق سنت هلنيسم و با تمركز كلنيهاي يوناني در پهن دشت سيستان شكل گرفت و در ادامه با روي كارآمدن خاندان اشكاني و براساس نيازهاي سياسي، نظامي و اقتصادي، شكل شهرها از هيپوداموس به شهرهاي مدور اشكاني تغيير يافت.آثار و شواهد باستان شناسي نشان مي دهد كه سيستان در دوره اشكاني سرزميني بسيار آباد، پرجمعيت و داراي منابع آبي فراواني بود كه براين اساس، در بخشهاي شمالي و جنوبي آن شهرها و روستاهاي بيشماري ساخته شد. اين رخداد بنا به شرايط زيست محيطي مناسب (آب فراوان، خاك خوب، هواي معتدل، مرتع،‌صيد و شكار و تجارت) ميسر گرديد كه در اين ايام در سيستان جريان داشت. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/62/pdf_1