دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 3 10 2015 07 11 نقش کانون های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب های حاشیه نشینی بر روی دانش آموزان: مورد منطقه تبادکان مشهد FA سیدجلال حسینی امین بابادی 2017 01 18 پژوهش حاضر به موضوع فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي تربيتي و نقش آن بر كاهش ناهنجاري هاي دانش آموزان منطقه تبادكان (كه يكي از بزرگترين مناطق حاشيه شهر مشهد مي باشد) از نظر معلمان پرورشي مي پردازد. جامعه پژوهشي كليه معلمان پرورشي منطقه تبادكان مشهد مي باشد كه تعداد آنها در سال 1390، 193 نفر مي باشد كه به صورت سرشماري (تمام جامعه آماري) مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پژوهش از يك پرسشنامه نگرش سنج (ليكرت) محقق ساخته چهار درجه اي با 56 عبارت استفاده شده است. پرسشنامه مذكور از  اعتبار و روايي بالايي برخوردار است. (98/0= ضريب آلفاي كرونباخ). تحقيق حاضر از نوع تحقيقات بنيادي مي باشد كه با روش تحقيق توصيفي- پيمايشي به اجرا درآمده است. نتايج نشان مي دهد كه طبق نظر معلمان پرورشي منطقه تبادكان مشهد،‌فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي و تربيتي با 95 درصد اطمينان منجر به كاهش انواع ناهنجاري هاي دانش آموزان مي گردد. در اين پژوهش تمام گزاره هاي تحقيق (اهداف سوالات و فرضيات تحقيق) به صورت معني داري مورد تائيد قرار گرفت. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/63/pdf_1