دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 8 30 2019 03 11 Insights and Method in the Historiography of Seyfi Heravi بینش و روش در تاریخ‌نگاری سیفی هروی 80 65 FA عبدالرئوف نصيري جوزقاني فارغ التحصیل دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز 2018 02 02 Khorasan was one of the most important states of Iran during the Mongol and Ilkhani times. The history of Herat is the most important and unique work of the local history of Khorasan in the Mughal and Ilkhani era, written by Seyfi Heravi in Herat at the Maluku Korte court (rule 643-783).This work is considered to be the first and foremost source for writing the political and social history of Khorasan in the aforementioned era. In this article, through the descriptive-narrative and analytical method, the insight and method of ruling on Seyfi Heravi historiography has been studied. Finally, the result was obtained in the intellectual system and in the context of the historiography of Seyfi, the aim is to address the benefit of the future to those who are believers, and to punish and inform the elites of the ruling community in a particular way and for the public in general. In terms of historical methodology, his method is also a combination of a narrative and historiography that refers to historical documentation for the purpose of explaining historical events and by using various historical data, he chooses to reach the historical truth. خراسان از جمله ايالات مهم ايران در عهد مغول و ايلخاني بوده است. تاریخ‌نامه هرات مهمترین و یگانه اثر تاریخ محلی خراسان در عصر مغول و ایلخانی می‌باشد که توسط سیفی هروی در هرات در دربار ملوک کرت (حکومت 643- 783 هـ) به نگارش در آمده است. این اثر برای نگارش تاریخ سیاسی و به ویژه اجتماعی خراسان در عصر مذکور از منابع اصلی و دست اول محسوب می‌شود. در اين مقاله با روش توصیفی- روایی و تحلیلی به بررسی بينش و روش حاکم بر تاریخ‌نگاری سیفی هروی پرداخته شده است و در نهايت اين نتيجه حاصل شد كه در نظام فكري و در بينش تاريخ‌نگاري سيفي‌هروي هدف از پرداختن به تاريخ فايده‌مندي براي آيندگان و تنبيه و آگاهي بخشي براي نخبگان حاكم بر جامعه به طور خاص و براي عوام به طور عام مي‌باشد. از لحاظ روش‌شناسي تاريخي نيز روش وي تلفيقي از سنت تاريخ‌نگاري روائي و تعليلي مي‌باشد كه براي تبيين وقايع تاريخي به ذكر مستندات تاريخي مي‌پردازد و با استفاده از جرح و تعديل داده‌هاي تاريخي متنوع، دست به گزينش مي‌زند تا به حقيقت تاريخي دست يابد. "تاريخنامه هرات" " سيفي‌هروي" " تاریخنگاری" " خراسان" " ايلخاني" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/573/pdf_1