دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 6 2015 07 07 سیمای بهرام چوبین در آینة شاهنامه، مبتنی بر خوانشِ فردوسی از متونِ تاریخی FA سیدمجتبی میراسکندری 2017 01 18 بهرام چوبين از معدود شخصيت هاي شاهنامه است كروفر روزگار پهلواني را با خويشتن به دوران تاريخي مي آورد. كسي كه بر هرمزدشاه و پس از وي، فرزندش، خسروپرويز، مي آشوبد و به زعم بسياري كارآمدتر از همه مردمان زمان خود  است، او در حقيقت رستم زمانه خويش است.در اينكه بهرام چوبينه دلاوري بي مانند و جنگجويي كاردان بوده، شكي نيست؛ چرا كه همه تواريخ بر اين متفق اند؛اما پرسش اينجاست كه آيا روايت حكيم توس از او و دلاوري هايش كاملاً همسان با مطالبي است كه از بهرام چوبينه  در اخبار الطوال،‌تاريخ طبري،‌غرور اخبار و ديگر منابع آمده است؟در اين جستار خواهيم كوشيد ضمن اشاره اي گذرا به پيشينه تاريخي بهرام چوبينه براساس منابع و مآخذ معتبر، به آنچه روايت فردوسي را بر ساير روايات برتري داده، بپردازيم و شاخصه هاي حماسي داستان بهرام در شاهنامه را در مقايسه با نمونه هاي تاريخي آن بررسي كنيم. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/119/pdf_1