دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام پژوهشنامه خراسان بزرگ Iran 22516131 2 8 2015 07 07 خراسان بزرگ و خراسانیان در دیدگاه و اندیشه فردوسی FA امید شیوا 2017 01 18 در اين مقاله و گفتار برآنيم تا از ديدگاه فردوسي و كتاب شاهنامه جايگاه خراسان بزرگ را بيابيم و آن را در تطابقي تاريخي با مرزهاي كنوني در ايران و ماوراي ايران به بحث گذاريم. در اين مرزو بوم كه آن را خراسان ناميده اند نژادها و گونه هايي بودند كه گاه از خون و تبار آريايي و گاه از اختلاط با نژادهاي گوناگون هم جوار رشد كرده اند و در تلفيقي از اين دو، آداب،‌رسوم، فرهنگ و تاريخ اسطوره اي ايران زمين پديدار گشته است. "" http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/103/pdf_1