مطالعه تطبیقی ویژگی های فن طرح و نقش ظروف سفالی نیشابور و سمرقند در سده سوم تا ششم هجری قمری

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 85-102

10.22034/jgk.2021.142489

آذر موخواه؛ محسن مراثی؛ محمدعلی رجبی؛ سید رضا حسینی


بررسی و رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی (مورد مطالعه: شهرستان های خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 103-119

10.22034/jgk.2021.142488

غلامرضا خوش فر؛ ابراهیم معمری؛ یاسین صیاد سالار؛ مجتبی حسین نژاد