بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای آن در شهر مشهد در دوره پهلوی اول

دوره 3، شماره 9، بهمن 1391

غلامرضا لطیفی؛ محمد شیخی؛ ایمان قلندریان


تحلیل ژئوپلتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور

دوره 4، شماره 13، بهمن 1392

عزت اله عزتی؛ محمدحسن نامی؛ وحید بارانی پسیان


آب انبارهای قهستان

دوره 2، شماره 8، آذر 1391

کورش صالحی؛ راضیه فرستاده


تحلیلی بر عوامل ژئوپلیتیک در ناحیه فرهنگی خراسان بزرگ

دوره 2، شماره 5، بهمن 1390

سید یحیی صفوی؛ زهرا پیشگامی فرد؛ حسین عرب


جغرافیای تاریخی خراسان

دوره 1، شماره 4، آذر 1390

محمدتقی رضویان؛ محمد شالی


از ظهور اسلام در خراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1390

عبدالرضا فرجی راد؛ جواد خوانساری


جایگاه خراسان بزرگ در ژئوپلیتیک آب

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1390

عزت اله عزتی؛ محمدحسن خضری


پل قوچان به روایت اسناد

دوره 11، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 53-68

10.22034/jgk.2022.137991

رضا نداف


رشد و توسعه ی شهر مشهد در دوران تیموری

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 55-66

کورش صالحی؛ راضیه فرستاده


روند اسلام ستیزی بلشیوک ها در آسیای مرکزی

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 61-74

حبیب زمانی محجوب


تحلیل و تاریخ‌گذاری نسبی مجموعة بین‌راهی چهل‌پایۀ شهرستان طبس

دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 61-78

10.22034/jgk.2022.308560.0

علی اصغر محمودی؛ حسین صدیقیان؛ سید رضا رافعی؛ محمد فرجامی


واکاوی فراز و فرود قدرت سیاسی ملوک نیشابور (583-548ق)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 70-59

محسن مؤمنی؛ محسن مرسلپور


بررسی نقش روسیه و انگلیس در تهاجمات ترکمانان به ایران (سده 19 م)

دوره 6، شماره 22، اردیبهشت 1395، صفحه 72-63

مسعود مرادی؛ زهرا شبانی ثانی


بازتاب گوان – یین چینی در حالت‌ها و عناصر تصویری نگارگری مکتب هرات دوره تیموری*

دوره 7، شماره 29، بهمن 1396، صفحه 74-63

امیرعباس محمدی راد؛ صمد سامانیان؛ زهرا داستان


بینش و روش در تاریخ‌نگاری سیفی هروی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 80-65

عبدالرئوف نصیری جوزقانی