تجربه فضایی و ادراک حسی: بازخوانش فضا در معماری (نمونه موردی: مسجد گوهرشاد)

دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 17-30

10.22034/jgk.2022.308547.0

پیام دادفر؛ لیلی کریمی فرد؛ فریبرز دولت آبادی


بررسی وارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده نمونه موردی: محله آبکوه مشهد

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 27-44

قاسم فیضی چشمه گلی؛ غلامرضا لطیفی؛ راحله با جلال؛ عبدالباسط سلطانراده


هجوم مغول و گسست تاریخی خوارزم از ایران

دوره 8، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 28-15

مریم خسرو آبادی


میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله شیرازی و شورش مردم مشهد

دوره 8، شماره 31، مرداد 1397، صفحه 30-17

محمد کشاورز بیضایی


تأثیر تجارت در جاده ابریشم بر ظهور و تحرک اجتماعی سرداران ترک (مطالعه موردی غزنویان)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 30-15

علی بحرانی پور؛ محمد رضا علم؛ لیدا مودت؛ سجاد کاظمی


بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی

دوره 9، شماره 37، بهمن 1398، صفحه 30-17

رضا نقدی؛ محمدتقی ایمانپور؛ جواد عباسی؛ امیر سلمانی رحیمی


تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 32-25

حسین کوهستانی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ میثم لباف خانیکی


تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 32-15

حمیدرضا ثنائی؛ مهدی مجتهدی


نقش اسلام در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

دوره 6، شماره 22، اردیبهشت 1395، صفحه 36-25

حبیب زمانی محجوب


معرفی و طبقه‌بندی کتیبه‌های معماری عهد تیموری

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 36-21

محمد تقی آشوری؛ امیر مازیار؛ نفیسه گریوانی


فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد (1344-1322ق)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 36-21

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ یوسف متولی حقیقی


تبیین و ارزیابی شاخص‌های موثر در هـویت شهری (نمونه موردی محله نوغان در شهر مشهد)

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 42-25

غلامرضا لطیفی؛ قاسم فیضی چشمه گلی؛ راحله باجلال


بررسی نظام کالبدی فضایی خانه های مشهد از دوره پهلوی اول تا امروز (سده اخیر) با رویکرد نحو فضا

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 42-19

میکائیل هندو؛ هادی ایوانی؛ عبدالمجید نورتقانی


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری مردم مشهد نسبت به سنت وقف (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد)

دوره 5، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 44-27

سیدمرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی؛ احسان مرکزی امیدوار