دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه و واکاوی نقش مایه های آجرکاری در مسجد مدرسه ملک زوزن شهرستان خواف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.151628

مهدی کاظم پور؛ ابوالفضل عبداللهی فرد؛ رضا اکبری


بررسی تطبیقی شکل‌گیری رواق الله وردیخان حرم مطهر رضوی بر مبنای وجودشناسی حکمت متعالیه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308570.0

محبوبه زمانی؛ امیر اکبری؛ منا متولی حقیقی


بررسی ساختار کالبدی-فضایی کاروانسراهای مسیر جاده ابریشم در خراسان بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308605.0

مهلا مهیمنی؛ فائزه نبوی


شکل بندی فضاهای شهری در نتیجه رواج مد و فعالیتهای مرتبط با آن( تحلیلی از انتشار فضایی آرایشگاههای زنانه در منطقه 10 شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308591.0

مصطفی امیرفخریان؛ نجمه غلامی


مکانیابی پاسگاه‌های مرزی در مناطق مرزی شمال شرقی کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: لطف‌آباد، نوخندان و باجگیران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308612.0

محبوبه نیکبخت؛ زینب دزنردی؛ هادی اسماعیل زاده


تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/jgk.2022.308614.0

روح اله اسدی؛ مرضیه صبوری