کلیدواژه‌ها = خراسان بزرگ
تبیین شاخص‌های پایداری اقلیمی در مدارس تاریخی (نمونه موردی: مدارس خراسان بزرگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/jgk.2022.319660.1012

بهزاد وثیق؛ فاطمه مولوی مقدم


ماهیت دگرگونی شهری در شهر تاریخی مرو

دوره 10، شماره 38، فروردین 1399، صفحه 90-73

رحیم بردی آنامرادنژاد


هجوم مغول و گسست تاریخی خوارزم از ایران

دوره 8، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 28-15

مریم خسرو آبادی


جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 85-71

سیدحسن حسینی؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان فرد