کلیدواژه‌ها = آموزش پزشکی
نهادینگی پزشکی نوین در مشهد (1344-1313ق)

دوره 10، شماره 41، بهمن 1399، صفحه 88-73

10.22034/jgk.2021.137980

عباس رخشانی؛ اردشیر اسدبگی؛ سید حسین رئیس السادات