نویسنده = علی ناظمیان فرد
جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (618-389ق)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 85-71

سیدحسن حسینی؛ هادی وکیلی؛ علی ناظمیان فرد


آموزش علوم دینی در مساجد خراسان بزرگ در عصر سامانی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 48-33

ناهید براهوئی؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی