نویسنده = مریم غلامی خسروآبادی
هجوم مغول و گسست تاریخی خوارزم از ایران

دوره 8، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 28-15

مریم خسرو آبادی


تأثیر دوگانه ورود اسلام به خراسان بزرگ از منظر تمدن ایرانی

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 29-42

مریم خسروابادی؛ کیوان کریمی الوار


تحولات جاده ابریشم و تأثیر آن بر اقتصاد خراسان در آستانه هجوم مغول

دوره 2، شماره 5، بهمن 1390

عبدالرسول خیراندیش؛ مریم غلامی خسروآبادی؛ میکائیل وحیدی راد