نویسنده = مرجان شهرکی فرخنده
آرامگاه‌­ها و قبور کوه خواجه سیستان

دوره 3، شماره 9، بهمن 1391

رضا مهرآفرین؛ داود صارمی نائینی؛ مرجان شهرکی فرخنده