نویسنده = عبدالرضا فرجی راد
بررسی و تحلیل منشأ جغرافیایی و فرهنگی تنش بین ایران و پاکستان

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391

پرستو موفقیان؛ عبدالرضا فرجی راد


تشیع در خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 4، آذر 1390

عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا ساعی


از ظهور اسلام در خراسان بزرگ تا بنیادگرایی در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1390

عبدالرضا فرجی راد؛ جواد خوانساری


بررسی هویت یابی تاجیکستان در بستر تاریخی خراسان بزرگ

دوره 1، شماره 1، بهمن 1389

عبدالرضا فرجی راد؛ محمد درخور