نویسنده = مجید یوسفی نوید
شهر نیشابور در گذر زمان (عصر قدیم و جدید)

دوره 3، شماره 10، فروردین 1392

امیر رحمانی؛ مجید یوسفی نوید؛ عبدالله مسلسل؛ محسن قربانخانی