نویسنده = جواد خدادوست
بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی

دوره 8، شماره 33، بهمن 1397، صفحه 44-29

جواد خدادوست؛ سید رسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ میثم لباف خانیکی


تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 122-109

جواد خدادوست؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ شهین پورعلی یاری؛ علی اصغر محمودی نسب