نویسنده = جلیل قصابی گزکوه
علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 96-83

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی؛ ابوالفضل اسکندری فاروجی