نویسنده = سید مهدی موسوی کوهپر
تحلیلی بر‌نقش وجایگاه کَنارَنگیان طوس‌در دورۀ ساسانی وآغاز دوران اسلامی

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 32-25

حسین کوهستانی؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ میثم لباف خانیکی